ליווי הליכי תכנון

תכניות בנין עיר

למשרדנו ניסיון רב בליווי הליכי תכנון החל מהכנת מסמכי התכנית וגיבושה, ביחד עם אנשי המקצוע הרלוונטיים (כמו אדריכלים, שמאי מקרקעין ומהנדסים), דרך טיפול בהתנגדויות  וכלה בייצוג בכל מוסדות התכנון, לרבות ועדות מקומיות, ועדות ערר, ועדות מחוזיות, המועצה הארצית וועדות המשנה שלה.

כמו כן משרדנו מטפל בייצוג יזמים בערכאות השונות בקשר עם הליכי תכנון ונושאי תכנון ובנייה.

 

הליכי הקלה

במקרים רבים קיים פער בין תכניות בנין עיר החלות על מקרקעין ובין הסטנדרט התכנוני הרלוונטי או בין הדרישות הרגולטיביות החלות בעת הוצאת היתר. במקרים אלו וכן במצבים שהיזם מבקש חריגה מסוימת מהוראות התכניות החלות, יבקש מגיש הבקשה להוצאת היתר הקלות שונות.

הקלות אלו כרוכות בתהליך פרסום או בהליך שמיעת התנגדויות, ולעתים אף בהליך ערר בפני ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג יזמים ו/או מתנגדים, על פי העניין, בהליכים שכלולות בהם בקשות להקלות.

 

הליכי שימוש חורג

שימוש חורג הוא שימוש במקרקעין שלא על פי התכנית החלה או בסטייה מהיתר הבנייה שהוצא לאותם מקרקעין. כדי לאשר שימושים מעין אלו מוגשת בקשה להיתר לשימוש חורג מתכנית או מהיתר (בדומה לטיפול בבקשה להיתר הכוללת הקלות).

משרדנו מתמחה בהליכים המשפטיים הכרוכים בבקשות אלו, ובהם ייצוג בפני ועדות מקומיות, ועדה מחוזית, ועדות ערר ובתי משפט לעניינים מנהליים.

 

הליכי תמ"א 38

בשנת 2005 אישרה ממשלת ישראל תכנית מתאר ארצית שעניינה חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. התכנית עברה שלושה תיקונים, ובנוסחה הסופי מאפשרת תוספות בנייה משמעותיות כנגד חיזוק הבניין.

למשרדנו ניסיון רב בטיפול בבקשות להיתר על פי תמ"א 38 משלב התיאום מול הרשות המקומית, דרך ייצוג בהתנגדויות ועד לייצוג בוועדות ערר.

 

הליכי שימור

משרדנו מטפל במספר רב של תביעות לפיצוי שהגישו בעלי זכויות במבנים שהוגדרו "מבנים לשימור". הייחוד במבנים אלה נובע מכך שמצד אחד הרשות המקומית הגבילה את האפשרות לנצל זכויות בנייה שלא מומשו ומצד אחר מחייבת את הבעלים לשמר את המבנים באופן שקבעה.

במקרים רבים סייע משרדנו לבעלי זכויות בנייה במבנים לשימור להגיע לידי הסדר עם הרשות המקומית בדבר אופי השימור ובדבר תביעות הדדיות שהוגשו כשמחד גיסא בעלי הזכויות במבנים אלו תובעים פיצוי ומאידך גיסא הוועדה המקומית דורשת היטל השבחה, שניהם עקב הפיכת המבנים "למבנים לשימור".